Home / BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU / Корисно...

Корисно...

Безбедност и здравље на раду - Корисна документа, мишљења...

Сва документа су преузета са сајта Министарства за рад:

Инспекција рада телефони (контакти) (на дан 11.12.2017.)

Извор и узрок повреде на раду - Међународне шифре

Превентивни и периодични прегледи опреме за рад - Мишљење Управе за БЗР

Смернице за процену ризика

Практични водич - азбест

Брошура МОР-а - Контролне тачке за превенцију стреса на раду

Инструкција о поступању инспектора рада приликом вршења инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

 

****************

Овде можете да прочитате:

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите("Слгласник РС", бр. 118/2017)

Правилник о посебним елементима процене ризикаучесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду("Слгласник РС", бр. 117/2017)

Инструкција о поступању инспектора рада приликом вршења инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

 

Инспекција рада телефони (контакти) (на дан 11.12.2017.)

  

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube