Home

rad na visini

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu - Zakon, Pravilnici, Standardi, Vodiči

Većina povreda i oboljenja u vezi sa radom mogu da budu sprečena, ili njihove posledice umanjene, korišćenjem odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava.

Osnovne odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koje se odnose na sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu:

- Član 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu definiše sredstva i opremu za ličnu zaštitu kao odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog.


- Članom 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji definiše preventivne mere, nalaže se primena savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera u postupku projektovanja, proizvodnje i korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu čijom se upotrebom otklanjaju rizici ili opasnosti koji nisu moglu biti otklonjeni primenom odgovarajućih preventivnih mera.

- Članom 15. tačka 5. Zakona definisana je obaveza poslodavca da obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

- Član 17. utvrđuje da je poslodavac dužan da zaposlenom izda na upotrebu sredstvo /ili opremu za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa aktom o proceni rizika

- Član 23. Poslodavac je dužan da zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da obezbedi kontrolu njihove upotrebe u skladu sa namenom.


- Član 24. Zakona propisuje da sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu poslodavac može da da na upotrebu samo ako raspolaže propisanom tehničkom dokumentacijom na srpskom jeziku u kojoj je proizvođač ili isporučilac naveo sve bezbednosno-tehničke zahteve za njihovu upotrebu, pakovanje, transport, korišćenje i skladištenje a ako je obezbedio sve mere bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa tom dokumentacijom, drugim propisima i tehničkim standardima.

 

Pravilnici, Standardi, Vodiči:

Dokumenta su u PDF-u.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Službeni glasnik RS", broj 123/12)

пречишћен текст:

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Sl. glasnik RS", br. 23/09, 123/12 i 102/2015)

(привремени рад на висини, коришћење ужади и технике постављања ужади)

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni glasnik RS", broj 100/11)

Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 59/14) - престао да важи, уместо њега:

Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме “Службени гласник РС” број 19/2016

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lična zaštitna sredstva ("Službeni glasnik RS", broj 56/09 i 100/2011) -

Даном почетка примене Правилника о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011), односно 1. јула 2013. године, престаје да важи Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства ("Сл. гласник РС", бр. 56/2009), осим одредбе члана 2. тачка 10) тог правилника, која се односи на кациге и визире за возаче моторних возила на два или три точка.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ("Službeni glasnik RS", broj 92/08)

SRPS EN 365:2008 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Opšti zahtevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje

Vodič (decembar 2012) za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi (Pravilnik: "Službeni glasnik RS", broj 100/11)

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube