Home / PRVA POMOĆ / Obuka

Obuka prva pomoć - Novi Pravilnik

 

 

crveni krst

Foto: Sergio Russo

Ко врши обуку за пружање прве помоћи?


Служба медицине рада на основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), члан 41, став 2, тачка 2, ... обавља послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.

Црвени крст на основу Закона о црвеном крсту (’’Службени гласник РС’’, бр. 107/05), члан 10, став 4, тачка 3.

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/18, 41/2018 - др. закон и 87/2018), члан 242, став 2, донет је Правилник о ближим условима које мора да испуњава предавач - испитивач из прве помоћи, начин стицања дозволе (лиценце), изглед и садржај дозволе (лиценце) ("Службени гласник РС", бр. 33/2011).

 

Шта садржи и колико траје обука прве помоћи?

Програм оспособљавања из прве помоћи (теме и дужина трајања) је дефинисан Прилогом 2 Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи “Службени гласник РС” број 109/2016 од 30.12.2016. године.

 

Постоје три врсте оспособљавања:

  1. Основно оспособљавање - шест школских часова
  2. Напредно оспособљавање - дванаест школских часова
  3. Специјални део - три часа

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube