Home / PRVA POMOĆ / Prema Uredbi

spasilac OK np1

 

Уредбa о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа (Сл. гласник број 3/2011, 37/2015) - пречишћен текст

 

Не бавимо се продајом комплета прве помоћи/друге опреме/алата према овој уредби!


Нови пропис
(Сл. гласник бр. 87/2018 од 13.11.2018.!!!:

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

Члан 119.

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од девет месеци од дана ступања овог закона на снагу.

До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана, примењиваће се подзаконски акти донети на основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), ако нису у супротности са овим законом.

 

Члан 120.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).

Ступањем на снагу овог закона престају да важе чл. 58–64. и 66–72. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).КОМПЛЕТИ ПРВЕ ПОМОЋИ

према Уредби о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Сл. Гласник РС“, бр. 03/11 и 37/15)

На основу Закона о ванредним ситуацијама и Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа, потребно је да сва правна лица до 31.12.2015. године обезбеде комплете прве помоћи и то:

 

Група 1 - Правна лица са до 20 запослених:

1) Комплет за пружање прве помоћипо члану 2 став 1 тачка 1 Уредбе, који садржи:

×индивидуални први завој са једним јастучетом 12 цм х 10 цм (1 ком.);

×калико завој – уткани руб 8 цм х 5 м (2 ком.);

×калико завој – уткани руб 2,5 цм х 5 м (1 ком.);

×газу стерилну 1 м (1 ком.);

×газу стерилну ½ м (2 ком.);

×газу стерилну ¼ м појединачно паковање 80 цм х 25 цм (4 ком.);

×вазелинску газу 10 цм х 10 цм (2 ком.);

×лепљиви фластер (2 ком.);

×адхезивни завојни материјал 10 цм х 8 цм (2 ком.);

×троуглу мараму дим. 100х100х140 цм густоће 20x19 (5 ком.);

×санитетску вату (100 гр);

×рукавице за једнократну употребу (5 пари);

×маказе са закривљеним врхом (1 ком.);

×сигурносну иглу (зихернадлу 5 ком.);

×маску за давање вештачког дисања за једнократну употребу (2 ком.);

×термо-изолациону алуфолију (1 ком.);

2) Носила - по члану 4 став 1 тачка 3 Уредбе;

3) Комплет средстава за дезинфекцију пословног простора, радне површине, уређаја и возила која се користе у оквиру делатности, који садржи 10 грама детерџента на 1 м² пословног простора - по члану 4 став 1 тачка 4 Уредбе;

4) Комплет алата, који обухвата: лопату, крамп, секиру, чекић (мацола), ћускију, тестеру за гвожђе, клешта и испитивач напона - по члану 4 став 1 тачка 5 Уредбе.

 

Група 2 - Правна лица са 20 до 100 запослених:

1) Најмање једну приручну апотеку (зидни ормарић или преносиву торбу) ако имају од 20 до 100 запослених и даље на сваких 200 запослених, још по једну приручну апотеку која садржи:

×калико завој – уткани руб 10 цм х 5 м (5 ком.);

×калико завој – уткани руб 6 цм х 5 м (5 ком.);

×калико завој – уткани руб 5 цм х 5 м (5 ком.);

×калико завој – уткани руб 2,5 цм х 5 м (5 ком.);

×индивидуални први завој типа ИИ (2 ком.);

×стерилна газа 1 м (2 ком.);

×стерилна газа ½ м (2 ком.);

×стерилну газу ¼ м (3 ком.);

×вазелинску газу 10 цм х 10 цм (2 ком.);

×троуглу мараму 100x100x140 цм густоће 20x19 (5 ком.);

×санитетску вату (100 гр);

×лепљиви фластер 2,5 цм х 5 м (3 ком.);

×адхезивни завојни материјал 10 цм х 4 цм (5 ком.);

×рукавице за једнократну употребу (10 пари);

×сигурносну иглу (зихернадлу 10 ком.);

×маказе са закривљеним врхом (1 ком.);

×термо-изолациону алуфолију (3 ком.);

×маску за давање вештачког дисања за једнократну употребу (5 ком.);

2) По једна носила на сваких 50 запослених;

3) Најмање један комплет средстава за дезинфекцију пословног простора, радне површине, уређаја и возила која се користе у оквиру делатности, који садржи 10 грама детерџента на 1 м² пословног простора;

4) По један комплет алата, који обухвата: лопату, крамп, секиру, чекић (мацола), ћускију, тестеру за гвожђе, клешта и испитивач напона.

 

И ЈОШ - Власници односно корисници објеката у којима је поред запослених привремено смештен и/или борави већи број људи (робне куће, продавнице, угоститељски објекти, библиотеке, дискотеке, производне хале, здравствене установе и сви други слични објекти), дужни су да на сваких 150 привремено смештених људи набаве додатна средства:

×калико завој – уткани руб 10 цм х 5 м (5 ком.);

×калико завој – уткани руб 6 цм х 5 м (5 ком.);

×калико завој – уткани руб 5 цм х 5 м (5 ком.);

×калико завој – уткани руб 2,5 цм х 5 м (5 ком.);

×индивидуални први завој типа ИИ (2 ком.);

×стерилна газа 1 м (2 ком.);

×стерилна газа ½ м (2 ком.);

×стерилну газу ¼ м (3 ком.);

×вазелинску газу 10 цм х 10 цм (2 ком.);

×троуглу мараму 100x100x140 цм густоће 20x19 (5 ком.);

×санитетску вату (100 гр);

×лепљиви фластер 2,5 цм х 5 м (3 ком.);

×адхезивни завојни материјал 10 цм х 4 цм (5 ком.);

×рукавице за једнократну употребу (10 пари);

×сигурносну иглу (зихернадлу 10 ком.);

×маказе са закривљеним врхом (1 ком.);

×термо-изолациону алуфолију (3 ком.);

×маску за давање вештачког дисања за једнократну употребу (5 ком.).

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube