Home / RAD NA VISINI / Osposobljavanje za rad na visini

Обука за рад на висини

Стручно оспособљавање за рад на висини

 

rad-na-visini-2

 

Услуге које нудимо:


• Теоретска обука за рад на висини
• Принципи рада на висини
• Савет при избору ЛЗС за заштиту од пада при раду на висини
• Израда Записа о опреми
• Израда Картона задужења ЛЗС
• Израда Табела: Преглед опасности и штетности које захтевају коришћење средстава и/или опреме за личну заштиту на раду
• Израда програма обуке за безбедан и здрав рад на висини
• Израда упутстава и мера за безбедан и здрав рад на висини
• ПРЕГЛЕД личних заштитних средстава за заштиту од пада са израдом Записа о опреми:

Потпуна телесна упрега СРПС ЕН 361
Каиш за позиционирање (подесиво обухватно уже) СРПС ЕН 358
Апсорбери енергије СРПС ЕН 355
Заштита против пада са висине (Сидриште) СРПС ЕН 795 класе Б
Обухватно уже СРПС ЕН 354
Заустављач пада са увлачивим ужетом СРПС ЕН 360
Спојнице (Карабинер, конектор, куке) СРПС ЕН 362

Захтев за обуком за рад на висини (заштита од пада)

НБ: Не радимо БЗР оспособљавање за ’’рад на ужету’’.


Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 101/2018 од 20.12.2018.), члан 2, став 1:

У члану 5. додаје се став 2, који гласи:

Послодавац за своје потребе може извршити стручно оспособљавање запосленог који користи опрему за рад, о чему издаје потврду.


односно, цео Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 23/09, 123/12, 102/15 и 101/2018), члан 5, став 2.
Препоручујем да следите следеће Правилнике, Стандарде, Водиче... у вези са ЛЗС за заштиту од пада:

  1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Службени гласник РС", број 92/08 и 101/18)
  2. Правилник о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 100/11)
  3. Водич (децембар 2012) за примену правилника о личној заштитној опреми (Правилник: "Службени гласник РС", број 100/11)
  4. Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 123/12)
  5. Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме ("Службени гласник РС", број 59/14)
  6. СРПС ЕН 365:2008 Опрема за личну заштиту против падова са висине - Општи захтеви за упутства за употребу, одржавање, периодични преглед, поправку, обележавање и паковање (СРПС стандарде можете да купите у Институту за стандардизацију Србије)
  7. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Службени гласник РС", број 98/2018 од 14.12.2018.)

 

За заштиту од пада при раду рад на висини/у дубини консултовати:

Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", број 53/97)

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/09, 123/12, 102/2015 и 101/18)

Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018)Шта је рад на висини, дефинисано је у следећим Правилницима и Уредби:

  1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", број 53/97), члан 52, став 1:


''Радом на висини, у смислу овог правилника, сматра се рад који радник обавља користећи ослонце на висини 3,0 м и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од пада са висине.''


2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/09, 123/12, 102/2015 и 101/18), члан 2, став 1, тачка 7:

''рад на висини при коришћењу опреме за рад јесу све активности приликом којих постоји опасност од пада лица са висине веће од два метра од подлоге услед тога што радни простор није заштићен од пада са висине.''


3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Службени гласник РС", број 98/2018 од 14.12.2018.), члан 3, став 1, тачка 7:


рад на висини јесте сваки рад који запослени обавља користећи ослонце на висини два метра и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од пада са висине.”


Додатак: Члан 26, став 1 
Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018):


''Посебне мере и нормативи заштите на раду на градилиштима који су прописани Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (,,Службени гласник РС”, број 53/97) примењују се, уколико нису у супротности са мерама утврђеним у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима (Прилог 4).'' 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube