Home / RAD NA VISINI / Uređaj za zaustavljanje pada

Uređaj za zaustavljanje pada

Apsorber energije na užetu

standard SRPS EN355

Apsorber energije služi da raspe energiju koja nastaje pri padu i smanji silu udara koja pri tom nastaje. Prema EN standardima, moraju da izdrže silu udara ispod 6 kN. Ako postoji čak i najmanje oštećenje, mora biti odstranjen iz upotrebe.

  • Zakačite apsorber energije na užetu IZNAD glave kako biste minimalizovali ‘’njihanje’’ pri padu
  • Upotrebljavajte najkraći mogući model.
  • Izvršite vizuelni pregled pre svake upotrebe.
  • Ne kačite 2 apsorbera jedan na drugi kako biste produžili dužinu.
  • Ne upotrebljavajte ga ponovo ako je ‘’preživeo’’ pad.

 

 

Uređaj za zaustavljanje pada sa samouvlačećim užetom

standard SRPS EN360

Ovi uređaji se postavljaju iznad korisnika. Kabl koji izlazi iz njih je stalno zategnut i preko karabinera zakačen na leđni ili grudni D-prsten na pojasu korisnika. Na taj način, radnik može da se šeta gore-dole a oprema mu ne smeta. U slučaju pada, uređaj će zakočiti i tako zaustaviti pad. Kabl može biti čelični, sintetičko uže ili tkanina i biti dugačak od 3 – 60 metara. Neki uređaji imaju indikator pada kako bi korisnik znao da li je uređaj već ‘’preživeo’’ pad. Ukoliko je uređaj ‘’preživeo’’ pad, mora biti vraćen u servis na popravku. Upotrebljavati ovaj uređaj u skladu sa proizvođačkim uputstvom.

Uređaji za zaustavljanje pada na merdevinama/razapetom kablu

(vertikalne linije života)

standard SRPS EN353-1

Ovi uređaji se upotrebljavaju na stalno postavljenom (nategnutom) užetu ili na stalno postavljenim merdevinama (u centru ili sa strane). Uređaj/klizač omogućava korisniku penjanje i spuštanje, postavlja se na osovinu sa jedne strane a sa druge strane na odgovarajući D-prsten na pojasu korisnika. U slučaju pada se zaključava i zadržava korisnika u veoma kratkom periodu (za razliku od leđobrana). VAŽNO: obavezno je da se kači na grudni D-prsten a ne na stomačni D-prsten.

Uređaji za zaustavljanje pada koji se postavljaju na uže

standard SRPS EN353-2


Ovi sistemi se upotrebljavaju na užetu/kablu. Voditi računa o oštrim ivicama u okolini, izvorima toplote, mogućnost njihanja pri slobodnom padu. Pridržavati se uputstva za upotrebu izdatog od strane proizvođača.

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube